harfeshomal News Agency
حرف شمال

اخبار ویژه / کانال رویداد / اجتماعی
نسخه چاپی
کد خبر : 922
28-09-1397, 11:59
پیک مصرف برق درمازندران و گلستان به 4409 مگاوات رسید

مهندس مرادی معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان درجلسه مشترکین انتقال وفوق توزیع این شرکت درباشگاه برق مازندران بابیان مطلب فوق گفت : متوسط فروش برق به صنایع بازای هر کیلووات ساعت 650ریال درصورتیکه خرید انرژی برق از تولیدکنندگان بالغ بر1000ریال است .

حرف شمال: مهندس مرادی معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان درجلسه مشترکین انتقال وفوق توزیع این شرکت درباشگاه برق مازندران بابیان مطلب فوق گفت : متوسط فروش برق به صنایع بازای هر کیلووات ساعت 650ریال درصورتیکه خرید انرژی برق از تولیدکنندگان  بالغ بر1000ریال است . مهندس مرادی با بیان این موضوع که دنیا کنترل سمت تقاضا برق رادرپیش گرفته وبار های غیر مولد وخانگی بیشتر تحت کنترل بوده وبایدشرایط انجام کار درایران نیز مهیا شود لذا بمنظور پاسخگویی نیاز مصرف برق ضمن  برنامه‌ریزی ومطالعات صورت گرفته شده ازپروژه های اختصاص یافته اکو و فاینانس به منظورتامین منابع و رفع بخشی از کمبود منابع تولید برق می باشد .وی میزان مطالبات از مشترکین مشارکت صنایع تحت پوشش درپروژه های مدیریت مصرف ونیز تهاتر بابت بدهی صورتحساب بهای برق مصرفی را گام موثر در وصول مطالبات دانست وخواستارادامه همکاری،تعامل بین مشترکین وبرق منطقه ای مازندران وگلستان وپیگیری خواسته های آنان شد.

 

در ادامه تقوی مدیر دفتر خدمات مشترکین ،مدیریت مصرف وصول درآمد برق منطقه ای مازندران وگلستان  گفت :هدف از  تشکیل این جلسه تعامل طرفین در بررسی ورفع دوسویه مشکلات احتمالی میباشد. وی نحوه عملکرد خدمات مشترکین را در برنامه زمانبندی بازدید دوره ای سالانه ورفع نواقص ومشکلات توسط معاونت بهره برداری برق منطقه ای مازندران وگلستان که تاثیر مستقیم در عملکرد صنایع داشته را بیان کرد.

درادامه جلسه بصورت پرسش وپاسخ اداره گردید و نمایندگان صنایع به طور جداگانه مشکلات ودرخواستها ی خویش رابه شرح ذیل ارائه دادند.

نماینده شرکت خطوط لوله ونفت منطقه شمال ضمن اعلام رضایت دررابطه با تامین برق پایدار وخدمات قابل ارائه از سوی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان  درخصوص نصب spacerدرخطوط 63کیلوولت اختصاصی انشعاب اوریم وکاهش قطع ناخواسته خطوط فوق االذکر ناشی از پدیده گالوپینگ راعنوان نمود .وی در رابطه با پیگیری جهت تعویض ترانس جریان منصوبه انشعاب گل پل با اظهار اینکه شرکت خطوط لوله ونفت شمال تصمیم به خرید وجایگزین نمودن ترانس جریان منصوبه اقدام وحتی پیش پرداخت نیز صورت گرفته لذا با توجه به افزایش قیمت محصول فعلا" شرکت نیرو ترانس از ادامه همکاری امتناع مینماید که ومقرر شد  این   موضوع در اسرع وقت و با جدیت توسط شرکت خطوط لوله ونفت انجام گیرد .درادامه وی با اظهار این موضوع که برنامه های قطعی از پیش برنامه ریزی شده برای ایستگاههای بالادستی که ایستگاه ههای اختصاصی خطوط لوله ونفت شمال را تغذیه مینمایند عموما"درروزهای تعطیل ویا روزهای پنج شنبه برنامه ریزی می گردد که با توجه به تعطیلی شرکت خطوط لوله عملا"هیچ گروه عملیاتی در شرکت خطوط لوله ونفت شمال نبوده وگاها"انجام مانور قطع ووصل منجر به عدم کارکرد صحیح سایر تجهیزات می گردد خواستار تغییر برنامه قطعی درروزهای غیر تعطیل شده که در پاسخ به این موضوع مهندس امانی مدیر دیسپاچینگ شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان بابیان اینکه افت بار عموما"درروزهای تعطیل و به نوعی در پنج شنبه وجمعه اتفاق میافتد وبهترین زمان برای تعمیر وسرویس دوره خواهد بود . اگر چنانچه قطعی بابرنامه در موعد مقرربرای مشترکین مقدور نیست صنایع زمان مورد نظر خود را مشخص وبه شرکت برق منطقه ای مازندران اعلام نمایند البته در برخی مواقع  برنامه ها بخاطر ضرورت  وجلوگیری از حوادث ناگوار است که منجربه قطعی شبکه می گردد که صنایع تحت پوشش با تعامل همکاری لازم را بعمل آورند .

دراین جلسه نماینده صنایع چوب وکاغذ مازندران دررابطه با عدم تهیه مواد اولیه کارخانه که منجر به کاهش سرعت تولید شده وبا بیان این موضوع که با توجه به ماهیت کارخانه درزمان همکاری طرح مدیریت مصرف و علیرغم همکاری در ساعات اوج بار مبنای سنجش به صورت نقطه ای لحاظ می شود که درپاسخ گفته شد موضوع بررسی واقدام مقتضی انجام میگیرد.

 درادامه نماینده شرکت سیمان پیوند گلستان  درخصوص علت عدم تمدیدالحاقیه خرید انرژی از بورس وقرارداد دوجانبه با برق منطقه ای مازندران وگلستان رابیان داشته که درپاسخ به این موضوع تقوی با اشاره به بخشنامه پایانی سال 96 مدیر عامل  شرکت توانیر ،مبنی برعدم تمدید ویا قرارداد جدید برای مشترکین فعلا" موضوع مذکورمنتفی میباشد.

درادامه جلسه نماینده شرکت سیمان پیوند گلستان بر جابجایی ونصب لوازم اندازه گیری از پست 63/230کیلوولت مینودشت به پست اختصاصی سیمان پیوند بمنظور حذف تلفات خطوط 63کیلوولت را بیان داشت که با توجه به اختصاصی بودن خطوط 63کیلوولت احداثی وتغذیه بصورت شعاعی از پست 63/230کیلوولت مینودشت جابجایی لوازم اندازه گیری مطابق با آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق امکانپذیر نمی باشد. درادامه وی  با توجه به دومداره بودن خط 63کیلوولت اختصاصی مجددا"تعبیه سکسیونر در خروجی پست  63/230کیلوولت مینودشت به منظور بهره برداری بهتر وامکان مانور در شرایط بحرانی راخواستار شد که با توجه به در خواست  مشترک در سنوات گذشته  مهندس معرفت معاون بهره برداری برق منطه ای مازندران وگلستان با بیان این موضوع که تعبیه سکسیونر امکان عملیات کلید زنی را بیشتر خواهد کرد لذا ضمن تاکید  به خرید فیدر 63کیلوولت اختصاصی با نصب سکسیونرمشروط به اینکه نصب سکسیونردر خارج از محوطه پست وهمچنین قطع ووصل آن با خود مشترک (شرکت سیمان پیوند گلستان )  باشد موافقت نمود .دراین رابطه مهندس امانی بابیان این که شرکت سیمان پیوندگلستان  اپراتور مقیم داشته ومانوردرمدت زمان  طولانی تر انجام می گیرد خواستار سرعت بخشی به پاسخگویی بی سیم جهت انجام مانور ها شد .

درادامه نماینده شرکت سیمان مازندران با اعلام رضایت از قطعی های بابرنامه شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان گفت : بااجرای برنامه مدیریت مصرف و اجرای افزایش ساعات اوج مصرف در فصل تابستان و در فصل گرم افزایش 20درصدی بابت پیک فصل منظور می گردد لذا با توجه به اینکه برای جبران آن برای صنایع مشمول در فصل غیر گرم دستورالعمل خاصی ابلاغ نگردید مقرر گردید موضوع مجدد ا" به شرکت توانیر انعکاس وکسب تکلیف گردد .

دراین جلسه نماینده شرکت آرین شیمی گفت: با افزایش نوسانات ولتاژ برق ومتعاقب آن منجر قطعی برق این شرکت  می گردد  که در پاسخ مهندس معرفت عنوان کرد با توجه به وضعیت شبکه 20کیلوولت مجموعه شرکت آرین شیمی باید مطابق با قرارداد منعقده درسال 1390 نسبت به انجام تعهدات فنی اقدام نمایدتامشکلات فعلی مرتفع گردد .وی افزود: با توجه به وضعیت شبکه وفولباری شبکه 20کیلوولت نوسانات ولتاژدر پیک شبکه برای سال آینده ومتعاقب آن خاموشیهای ناخواسته آرین شیمی نیز دور از  انتظار نخواهد بود .

  درادامه نماینده شرکت لبنی کاله بابیان  این که حوادث ناشی از خروجی پست 20/63کیلوولت چمستان تاثیرروی ایستگاه 20/63کیلوولت اختصاصی گذاشته که در پاسخ مهندس معرفت بابیان این موضوع که ایستگاه اختصاصی کاله در رینگ شبکه بوده وبا بهره برداری نیروگاه مولدمقیاس کوچک در حال احداث چمستان در پیک سال آینده اینگونه مشکلات مرتفع خواهد شد . درادامه نماینده شرکت کاله با بیان  این موضوع که بررسی هزینه‌ها  شبکه بالادستی جهت تامین برق پایدار وطرح وتوسعه آینده در حوزه شبکه فوق توزیع وانتقال شهرستان آمل این امکان را مهیا خواهد نمود که شرکت های خصوصی نظیر شرکت  کاله امکان مشارکت در هزینه را داشته باشند . لذا مقرر گردید ساز وکار آن درحوزه معاونت  بهره برداری برق منطقه ای مازندران وگلستان مشخص وارائه گردد .همچنین نماینده شرکت کاله درخصوص مکاتبه ای که اخیرا" دررابطه با تکمیل فرم پیش بینی برنامه ده ساله توان درخواستی را بیان نمو دکه در پاسخ به این سوال تقوی با اشاره به این موضوع که مکاتبه مذکور توسط دفتر برنامه ریزی فنی برق منطقه ای مازندران بمنظور پیش بینی وتحلیل شبکه صورت گرفته است.

دراین جلسه نماینده شرکت فولاد البرز ایرانیان  رضایت خود را دررابطه با پیگیری برنامه مدیریت مصرف و اجرای  افزایش ساعات اوج مصرف در فصل تابستان اعلام نمود  . وی ضمن تقاضای حضورنماینده شرکت فولاد البرز ایرانیان در جلسات ماهیانه بهره برداری برق منطقه ای مازندران وگلستان دررابطه با نوسانات و شوکهای اتفاق افتاده خواستار بررسی وپیگیری لازم توسط  شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان شد که در پاسخ به این موضوع مهندس امانی با اشاره به این که بصورت مصداقی وتاریخ وروز ذکر گردد  ومقرر شد بمنظور بررسی بیشتر تاریخ وروز اتفاق افتاده به معاونت بهره برداری برق منطقه ای مازندران وگلستان اعلام گردد .

همچنین  مهندس امانی   دررابطه با  بحث scada  وعدم رویت پذیری وجریمه شدن برق منطقه ای مازندران وگلستان بابت این مشکل ولزوم انتخاب پیمانکار با ذکر شماره تلفن بمنظور رفع اشکال وحوادث ناخواسته در اسرع وقت راخواستار شد .وی آموزش اپراتور ها رابرای آندسته از مشترکینی که دررینگ شبکه قراردارند نظیر فولاد البرز ایرانیان ،نورد فولاد گلستان ،شرکت کاله وشرکت پارس نئوپان  ضروری دانسته و با توجه به اهمیت موضوع باید دراسرع وقت آموزش ونکات ضروری بهره برداری صورت پذیرد.

در این جلسه  مهندس معرفت گفت: اولا" آندسته از صنایعی که پست اختصاصی آنها دررینگ شبکه قراردارند توجه اساسی به سرویس وتعمیرات داشته باشند ثانیا" آموزش کادر بهره برداری ودوره بازآموزی بمنظور مرور دستور العمل بهره برداری حتما"انجام گیرد ثالثا"به مقررات ورعایت نکات ایمنی درانجام مانور ها  توجه بیشتری شود .بازگشت

©2015 harfeshomal.ir All Rights Reserved